Śledź nas na Facebooku

Regulamin serwisu Galeria – Jutrzenka

 

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

1. Niniejszy Regulamin jest podstawą prawną normującą zasady korzystania z serwisu internetowego Galeria-Jutrzenka  znajdującego się pod domeną www.galeria-jutrzenka.pl należącego do Aleksandry Jutrzenka – Smęt prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą JUTRZENKA Aleksandra Jutrzenka – Smęt z siedzibą w Szczecinie, ul.Jana Styki 19/1 71-138 , NIP 852-179-92-57 REGON 812698905.

 

ARTYKUŁ 1.DEFINICJE

Galeria-Jutrzenka - serwis internetowy zajmujący się pośrednictwem w sprzedaży oraz sprzedażą Towarów funkcjonujący pod adresem internetowym www.galeria-jutrzenka.pl oraz pod adresem email : info@galeria-jutrzenka.pl, prowadzony przez Administratora.

ADMINISTRATOR - firma JUTRZENKA  Aleksandra Jutrzenka – Smęt z siedzibą w Szczecinie, ul.Jana Styki 19/1 71-138 , NIP 852-179-92-57 REGON 812698905. Administrator świadczy usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników.

TOWAR – wykonana ręcznie rzecz , które może być przedmiotem sprzedaży w Serwisie.

OSOBA - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

UŻYTKOWNIK - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jak również osoba małoletnia i/lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych przez Serwis, w szczególności może korzystać z Serwisu zarówno jako Kupujący jak i Sprzedający

KUPUJĄCY - Użytkownik dokonujący zakupu Towaru za pośrednictwem Serwisu.

SPRZEDAJĄCY - zaakceptowany przez Administratora Użytkownik oferujący do sprzedaży Towary za pośrednictwem Serwisu, otrzymujący od Administratora prawo do zamieszczenia w Serwisie opisów, zdjęć, tytułów, cen i innych danych składających się na wygląd oferty oferowanego do sprzedaży Towaru.
PROFIL SPRZEDAJĄCEGO - strona Sprzedającego zawierająca dobrowolnie udostępnione przez niego dane, w tym ofertę wprowadzoną przez Sprzedającego do Serwisu, nazwę i/lub obraz graficzny przedstawiający Sprzedającego lub inny, z którymi mogą zapoznać się inni Użytkownicy oraz Osoby przeglądające Serwis.

KONTO - prowadzone dla Użytkownika przez Serwis pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.

SPRZEDAŻ - procedura prowadząca do zawarcia umowy kupna - sprzedaży. Wynikiem sprzedaży jest wyłonienie nabywcy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Sprzedaż odbywa się poprzez sieć internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie - zwanym Kupującym, a Sprzedającym.

AKCEPTACJA DLA OPCJI SPRZEDAŻY W SERWISIE - w celu uzyskania możliwości oferowania i sprzedaży Towarów w Serwisie, Użytkownik zobowiązany jest przesłać 3 przykładowe zdjęcia swoich prac na adres email Serwisu, określić ogólny profil swojej wytwórczości, jak również załączyć krótki tekst "o sobie" wraz z nazwą/pseudonimem pod którym wystawiał bedzie swoje prace, które po pozytywnym zaakceptowaniu przez Administratora, zostanie umieszczone w Profilu Sprzedającego .

ARTYKUŁ 2. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

2.1. Serwis wykorzystuje pliki typu cookies (tzw. "ciasteczka") stanowiące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer do zapamiętania informacji o Użytkownikach.

Pliki cookies używane są w celu:

- uwierzytelniania, w tym identyfikacji zalogowanego użytkownika,
- weryfikacji i rozwoju swojej oferty serwisów i usług,
- udostępniania spersonalizowanych świadczeń na rzecz Użytkowników, w szczególności w celu uniknięcia wielokrotnej prezentacji tej samej treści temu samemu Użytkownikowi,
- tworzenia statystyk dla potrzeb Administratora, w tym w ramach współpracy z zewnętrznymi podmiotami
- na potrzeby serwisu społecznościowego Facebook. Używając przycisku Lubię, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się http://pl-pl.facebook.com/help/cookies
- stosowania reklam displayowych w oparciu o Google Analytics w zakresie usługi remarketingu. Użytkownik może zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w za pośrednictwem Menedżera preferencji reklam na stronach Google.

2.2. Użytkownik korzystający z Serwisu wyraża zgodę na umieszczenie plików cookies na jego urządzeniu końcowym.

2.3. Usunięcie plików cookies przez Użytkownika może powodować prezentowanie odmiennej treści Serwisu Użytkownikowi, jak również doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcji Serwisu.

2.4. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera. Urządzenia mobilne - każdy urządzenie może tą funkcję obsługiwać w inny sposób. Zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego.

ARTYKUŁ 3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

3.1. Zawierając umowę z Administratorem w trybie artykułu 5 niniejszego regulaminu, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych osób fizycznych lub prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

3.2. Wszelkie dane i treści dostarczone przez Użytkowników na adres Serwisu, do pracowników Serwisu lub przy pomocy Serwisu nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane przez Administratora na zasadach określonych w Regulaminie. Użytkownik, umieszczając na Koncie dane lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez Administratora, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie postanowieniami regulaminu. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.). Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie i niewyłącznej licencji do korzystania i rozpowszechniania a w szczególności prawa do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób utworów udostępnionych dobrowolnie przez Użytkownika w Serwisie na następujących polach eksploatacji:

- publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, elektronicznej dystrybucji a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w szczególności Administrator ma prawo m.in. do umieszczania utworu na wszystkich podstronach internetowych Serwisu i prezentowania tych utworów innym użytkownikom,

- utrwalania i zwielokrotniania utworu poprzez wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzania do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

- wykorzystania materiałów w całości lub we fragmentach, wraz z prawem łączenia ich z innymi materiałami oraz dokonywania modyfikacji tych materiałów w sposób jaki Administrator uzna za stosowne w tym w szczególności poprzez zestawianie lub łączenie utworów pochodzących od różnych Użytkowników,

- umieszczania materiałów w bazach danych Serwisu oraz wykorzystania materiałów do promocji i reklamy Serwisu w tym w szczególności po dokonaniu ich modyfikacji w sposób jaki administrator uzna za stosowne.

Niniejsza licencja pozostaje w mocy po rezygnacji Użytkownika z korzystania z usług Serwisu, zawieszenia jego konta lub usunięciu z Serwisu przez Administratora.

Dodatkowo Użytkownik upoważnia Administratora do nieodpłatnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie korzystania i rozpowszechniania, a w szczególności do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób, na jakimkolwiek polu eksploatacji wszystkich dostarczonych dobrowolnie przez Użytkownika do Serwisu materiałów niemających charakteru utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.). Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku wykorzystania utworów o których mowa powyżej zgodnie z udzieloną licencją dotyczącą korzystania z tych utworów, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.

3.3 Administrator ma prawo wglądu, edycji i usuwania korespondencji prowadzonej pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu.

ARTYKUŁ 4. WARUNKI UCZESTNICTWA

4.1. Uczestnikami Serwisu są Użytkownicy.

4.2. Przedmiotem obrotu w Serwisie mogą być Towary, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

4.3. Sprzedaż ma charakter otwarty dla Użytkowników. Wystawiane towary są dostępne dla Użytkowników bez ograniczeń. Podawane przez Użytkowników ceny są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej na witrynie internetowej Serwisu przy Towarze, którego dotyczą.

4.4. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

4.5. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym przez Osobę zakładane jest Konto co jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Osobą a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie.

4.6. Zawarcie umowy z Administratorem przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie środkami komunikacji informacji systemowych oraz wiadomości od Administratora

4.7. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Administrator niezwłocznie zawiesi lub usunie Konto takiego Użytkownika. W takiej sytuacji Administrator podejmie również wszelkie działania prawne mające na celu naprawienie poniesionej przez niego szkody. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

4.8. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. 4.5., Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 7 do Regulaminu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach Serwisu, w szczególności dokonał zakupu bądź wystawił Towar.

ARTYKUŁ 5. REJESTRACJA

5.1. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.

5.2. Rejestracja Użytkownika dokonywana jest po podaniu nazwy Konta (loginu), ważnego adresu email, hasła do Konta, daty urodzenia i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

5.3. W przypadku rejestracji Sprzedawcy występującego jako osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, Użytkownik po dokonaniu rejestracji musi uzupełnić, w swoim Koncie, nazwę (firmy, spółki), imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Administratorem, adres siedziby (firmy, spółki), numer telefonu kontaktowego oraz numer NIP.

5.4. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane określone w artykule 5.2. i 5.3. niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Zabrania się jednak usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w punktach 5.2 oraz 5.3. w trakcie korzystania z usług Serwisu. Administrator może uzależnić świadczenie usług i korzystanie z serwisu przez osobę zarejestrowaną od potwierdzenia jej danych osobowych określonych w art. 5.2 i 5.3, w szczególności przez przedstawienie stosownego dokumentu tożsamości / Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej / KRS itp. 


5.5. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora oraz na przetwarzanie ich w przyszłości, przez następców prawnych Administratora, na warunkach określonych w Polityce prywatności, stanowiącej Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego w zakresie ochrony danych osobowych.

5.6. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz odstępowania swojego konta innym osobom.

5.7. Niedopuszczalne jest posiadanie przez Użytkownika dodatkowych kont, które w jakikolwiek sposób byłyby wykorzystywane do łamania postanowień niniejszego Regulaminu.

ARTYKUŁ 6. ZAWARCIE UMOWY KUPNA SPRZEDAŻY POMIĘDZY KUPUJĄCYM A SPRZEDAJĄCYM

6.1. Kupujący składa zamówienie na dany Towar na stronie internetowej Serwisu. W wyjątkowych przypadkach takich jak m.in. niesprawne działanie serwisu i brak możliwości dokonania zamówienia za jego pośrednictwem, złożenie zamówienia może zostać przyjęte przez Administratora za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Administratora.

6.2. Użytkownik zobowiązuje się nie składać ze swojego konta zamówień w sposób lekkomyślny, omyłkowo lub też bez zapoznania się z konsekwencjami składania oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.

6.3. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest prawnie wiążące i nie może być przez niego wycofane.

6.4. Umowa zostaje zawarta w momencie powiadomienia Kupującego automatyczną wiadomością e-mail o sposobie finalizacji umowy. Dodatkowo informacje o sposobie finalizacji umowy Kupujący może uzyskać po zalogowaniu na swoje Konto w Serwisie w zakładce Moje Konto/kupione.

6.5. Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, adres dostawy Towaru, numeru telefonicznego w celu finalizacji umowy kupna-sprzedaży.

6.6. Kupujący jest zobowiązany uregulować należność za zakupiony Towar nie później niż w terminie pięciu dni od daty złożenia zamówienia. Wpłaty za Towar są dokonywane na konto bankowe Administratora. W uzasadnionych przypadkach Kupujący powinien kontaktować się z Administratorem Serwisu.

6.7. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych przez Kupującego Sprzedający, przy wcześniejszej akceptacji Administratora, może odstąpić od umowy sprzedaży.

6.8. Prezentacja Towaru Sprzedawcy w Serwisie staje się nieaktywna w następujących przypadkach:

- Towar zostanie sprzedany za pośrednictwem Serwisu,

- Sprzedawca usunie Prezentację Towaru, przed złożeniem oferty kupna przez Kupującego,

- Prezentacja zostanie usunięta przez Administratora z następujących przyczyn:

- Użytkownik prezentując Towar łamie postanowienia niniejszego regulaminu,

- Prezentacja Towaru jest rozbieżna z profilem Serwisu,

- Prezentacja Towaru jest niezgodna z zaakceptowanym przez Administratora profilem przedmiotów jakie mogą być sprzedawane przez danego Użytkownika.

W przypadkach wskazanych powyżej nie jest możliwe zakupienie danego Towaru za pośrednictwem Serwisu.

ARTYKUŁ 7. PODATKI, CENY

7.1. Ceny towarów są cenami brutto t.j. zawierają podatek od towarów i usług VAT.

ARTYKUŁ 8. OPŁATY I PROWIZJE

8.1. Usługi świadczone przez Administratora na rzecz Sprzedawców są odpłatne. Szczegółowe zasady dotyczące opłat i prowizji obowiązujących w Serwisie zawiera Załącznik 3 do niniejszego Regulaminu.

ARTYKUŁ 9. PRYWATNOŚĆ

9.1. Polityka ochrony prywatności Serwisu zawarta jest w Załączniku 1 do niniejszego Regulaminu i stanowi jego część. Użytkownik wyrażając zgodę na warunki niniejszego Regulaminu, wyraża równocześnie zgodę na sposób, w jaki Administrator traktuje dane przekazane w ramach tej polityki . Administrator nie użyje danych w żadnym innym celu. Ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.

ARTYKUŁ 10. POUFNOŚĆ

10.1. Osobiste dane, adresy oraz dane dotyczące płatności Kupujących będą przekazywane Sprzedającym tylko w celu związanym z realizacją umowy kupna-sprzedaży lub też osobom trzecim w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w Polityce ochrony prywatności.

10.2. Administrator może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez Serwis. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo.

10.3. Każdy Użytkownik zobowiązuje się nie wyjawiać informacji dotyczących innych Użytkowników, w posiadanie których wszedł na skutek korzystania z usług Serwisu lub które otrzymał od Administratora lub innego Użytkownika.

10.4. Bez zgody Administratora niedopuszczalne jest ujawnianie i wykorzystywanie wszelkich informacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu, które są dostępne wyłącznie Użytkownikom Serwisu, w tym w szczególności: upublicznianie danych innych Użytkowników, rozwiązań technologicznych i technicznych Serwisu, know-how Serwisu, organizacji pracy pracowników Serwisu, osiąganych przychodach z tytułu sprzedaży w Serwisie.

ARTYKUŁ 11. OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCEGO

11.1. Sprzedający wystawiając Towar do sprzedaży, dysponuje Towarem i jest go w stanie wysłać do Kupującego w terminie określonym w opisie Towaru. W przypadku gdy Sprzedający otrzymał powiadomienie o wysyłce kilku Towarów do jednego, tego samego Kupującego, Towary należy wysłać jedną przesyłką.

11.2. Sprzedający ma obowiązek dołożyć wszelkich starań aby doprowadzić do sfinalizowania transakcji kupna-sprzedaży.

11.3. Sprzedający zobowiązuje się nie załączać do wysyłanego Towaru informacji reklamowych, numeru telefonicznego, adresu e-mail, adresu strony www, nr gg itp. ani żadnego innego sposobu, który umożliwiłby komunikację pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, inaczej niż za pośrednictwem Serwisu lub zachęcającego do zakupów poza Serwisem. Każda przesyłka powinna zawierać adres nadawcy składający się WYŁĄCZNIE z: imienia i nazwiska / nazwy firmy nadawcy, ulicy i nr mieszkania, kodu pocztowego i miasta. W przypadki nie przestrzegania powyższych postanowień mają zastosowanie postanowienia zawarte w Art.18 Regulaminu.

ARTYKUŁ 12. OPIS TOWARÓW

12.1. Towary, które mają być objęte usługami Galerii-Jutrzenka , muszą być dokładnie opisane. Sprzedający ma obowiązek dochować wszelkiej staranności przy wystawianiu Towarów do sprzedaży, opatrując każdy wystawiony Towar minimum 1 zdjęciem przedstawiającym Towar, jak również w wystarczający i zgodny z prawdą opis oddający cechy Towaru. Sprzedający jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. Informacje dotyczące pochodzenia towaru i jego wykonawcy, które są umieszczane w opisie, muszą być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd innych Użytkowników.

12.2. Opis towaru może odnosić się wyłącznie do przedmiotu danej sprzedaży. Opis nie może służyć jako sposób komunikowania się między Użytkownikami ani jako reklama i/lub sposób promocji towarów oraz usług oferowanych poza Serwisem, a także do organizowania konkursów. 


12.3. Sprzedający jest odpowiedzialny za to, aby ani sprzedaż towarów, ani dodane przez niego opisy Towarów i zdjęcia, ani też inne czynności bądź informacje, związane ze sprzedażą nie naruszały obowiązującego prawa.

12.4. Towar należy umieścić w kategorii/kategoriach , do których sprzedawany przedmiot najlepiej pasuje. Umieszczanie towaru w nieodpowiedniej kategorii (przeznaczonej dla innych towarów) jest niedozwolone.

12.5. Użytkownik może wystawić w jednym czasie co najwyżej 1 ( jedną) sztukę identycznych (nie różniących się) Towarów.

12.6. Opis sprzedaży ani tytuł nie może zawierać możliwości sprzedaży towaru poza Serwisem (w żadnej formie).

12.7. Opis Towaru ani tytuł Towaru nie może zawierać adresu zamieszkania, adresu e-mail, nr gg itp. ani żadnego innego sposobu, który umożliwiłby komunikację pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, inaczej niż za pośrednictwem Serwisu.

12.8. Opis ani tytuł Towaru nie może zawierać propozycji zamiany żadnego towaru.

12.9. W opisie i tytule Towaru zabronione jest takie stosowanie słów kluczowych, które wskazuje na próbę manipulowania wynikami wyszukiwania wg oceny Administratora.

12.10 Administrator ma prawo do zmiany/edycji opisów i zdjęć ofert wystawionych przez Sprzedających, w tym do umieszczania napisu "Galeria-Jutrzenka.pl" w formie znaku wodnego na zdjęciach.

12.11. Elementy HTML, JavaScript, Java, innych języków programowania nie mogą być stosowane do: automatycznego przekierowywania na inną stronę (także w ramach Serwisu) w momencie wyświetlenia strony z opisem Towaru, automatycznego otwierania nowych okien przeglądarki (tzw. pop-up), bez względu na ich zawartość, automatycznego otwierania okien dialogowych (m.in. za pomocą metody alert, cofirm, prompt) w momencie wyświetlenia strony z opisem przedmiotu lub przy próbie jej opuszczenia, wczytywania i osadzania stron (m.in. za pomocą IFRAME, OBJECT) z opisami innych sprzedaży, listami towarów lub innych zewnętrznych witryn, które nie są związane bezpośrednio z wystawionym towarem, przemieszczania, blokowania, zakrywania lub dublowania stałych elementów strony z opisem.

ARTYKUŁ 13. STRONA PROFILU SPRZEDAJĄCEGO

13.1. Treść strony Profilu Sprzedającego nie może być sprzeczna z zasadami regulaminu Serwisu, w szczególności nie może zawierać: informacji zachęcających do komunikowania się między Użytkownikami w celu dokonania transakcji poza Serwisem; adresu zamieszkania, adresu e-mail, nr gg itp. ani żadnego innego sposobu, który umożliwiłby komunikację pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, inaczej niż za pośrednictwem Administratora. Niedozwolone jest umieszczanie listy towarów oraz informacji służących jako reklama lub sposób promocji tych towarów, informacji na temat organizowania promocji lub konkursu, których warunki nie są zgodne z zasadami Serwisu, odnośników/linków do serwisów w których przedmioty oferowane przez wielu sprzedających objęte są wspólnym mechanizmem wyszukiwania.

13.2. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub usunięcia strony Profilu sprzedającego, której treść jest sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywny wpływ na wizerunek Serwisu.

ARTYKUŁ 14.LEGALNOŚĆ SPRZEDAŻY

14.1. Oferując do sprzedaży Towary Sprzedający potwierdza, iż jest uprawniony do przekazania tytułu własności do tych towarów każdemu, kto nabędzie je w ramach danej sprzedaży.

14.2. Administrator może zawiadomić Policję lub prokuratora o każdym przypadku podejrzenia, że oferowane Towary pochodzą z przestępstwa lub Użytkownik dopuszcza się przestępstwa ściganego z urzędu.

14.3. Każdy Użytkownik może informować Administratora o sprzedaży, która nosi znamię naruszenia Regulaminu i/lub łamania obowiązujących regulacji prawnych oraz Użytkownikach naruszających zasady Regulaminu.

ARTYKUŁ 15. TOWARY ZAKAZANE

15.1. W ramach sprzedaży w Serwisie Sprzedający nie może oferować sprzedaży Towarów, którymi obrót narusza prawo, uprawnienia osób trzecich, uznane za naruszających dobre obyczaje i/lub obowiązującą politykę Administratora.

15.2 W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w Artykule 15.1., Administrator ma prawo bezpowrotnie usunąć Towar oferowany przez Sprzedającego.

ARTYKUŁ 16. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

16.1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich oraz innych praw Użytkowników lub osób trzecich.

16.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, ani za wykorzystanie przez nich danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.

16.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów oferowanych przez Użytkowników, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Sprzedających do ich sprzedaży oraz niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez Użytkowników zobowiązań. Administrator  w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące Towarów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań.

16.4. Administrator nadzoruje poprawność sfinalizowania transakcji zawieranych w ramach sprzedaży. Do sfinalizowania sprzedaży może nie dojść jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach jak np:

- uszkodzenie towaru przed wysyłką do Kupującego,

- Sprzedający zaniechał współpracy z Administratorem w ramach korzystania z Serwisu,

- Sprzedający omyłkowo wskazał błędną cenę za Towar.

16.5 Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

16.6. Administrator, jego przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za oferowane przez Sprzedających Towary, wszelkie roszczenia związane ze sprzedawanymi towarami, również te dotyczące plagiatów, niezgodności towarów z opisem oraz wysokości ofert cenowych.

16.7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników oraz szkody jakie mogły powstać w wyniku tych zdarzeń, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych.

16.8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Użytkowników jak również Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i/lub publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administratora. Administrator zastrzega sobie prawo do: przeglądania, redagowania, skracania bądź usunięcia treści publikowanych przez Użytkowników, w tym w szczególności zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.

16.9. Administrator  nie sprawdza wszystkich towarów oferowanych przez Sprzedających, ale zastrzega sobie prawo do usunięcia Towarów naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu bądź łamiącej obowiązujące przepisy prawa. Usunięty Towar nie może zostać przywrócony w Serwisie.

16.10. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego Towaru, w tym w szczególności mającego negatywny wpływ na wizerunek Serwisu.

16.11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne wykorzystywanie cudzej własności intelektualnej w tym w szczególności praw ochronnych do znaków towarowych przez Użytkowników Serwisu.

ARTYKUŁ 17. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ADMINISTRATORA

17.1. Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Serwisem (nie dotyczy to Towarów) oraz konta Użytkowników należą do Administratora. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z Usług Serwisu do celów innych niż te ściśle określone niniejszym Regulaminem.

17.2. Serwis lub poszczególne jego elementy, teksty (w tym regulamin), rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w serwisie treści, elementy graficzne, kompilacje materiałów oraz opracowania podlegają ochronie przez polskie i międzynarodowe prawo, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami). Ochrona prawa własności Serwisu dotyczy również wszelkich materiałów, które dostarcza Użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów bez zgody Administratora jest zabronione i będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych przez Administratora.

17.3. Pobieranie, wykorzystywanie oraz przetwarzanie treści Serwisu, w tym za pomocą robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych z Serwisu bez zgody Administratora jest równoważne z naruszeniem par. 17.2 oraz Art. 4 pkt 4.6 niniejszego regulaminu

17.5 Użycie przez Użytkownika firmy lub znaków towarowych Administratora, w szczególności oznaczenia "Galeria-Jutrzenka" w jakichkolwiek dokumentach lub do jakichkolwiek celów, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w Regulaminie może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu przez Administratora zgody w formie pisemnej i uprzednim pisemnym zaaprobowaniu wzorów takich dokumentów lub materiałów przez Administratora.

17.6 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkodę wyrządzoną Administratorowi, w następstwie użycia nazwy firmy lub znaków towarowych Administratora, bez jego zgody lub niezgodnie z Regulaminem

ARTYKUŁ 18. ZAWIESZENIE KONTA ORAZ USUNIĘCIE UŻYTKOWNIKA

18.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub usunięcia konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności dopuszcza się spammingu, przesyłania niezamówionej informacji handlowej, promocyjnej, reklamowej (w tym reklamy konkurencyjnych serwisów do Serwisu), czy używa słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

18.2. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub usunięcia Konta Użytkownika, który nie uregulował należności wynikającej z zawartej uprzednio umowy kupna-sprzedaży

18.3. Administrator zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Serwis w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone.

18.4. Użytkownik, którego konto zostało zawieszone lub usunięte, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody Administratora.

18.5. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub usunięcia Konta Użytkownika oraz uniemożliwienia dostępu Użytkownikowi do Serwisu, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Serwisu i/lub dla innych Użytkowników.

ARTYKUŁ 19. ZMIANY REGULAMINU

19.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług Serwisu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. Każdy Użytkownik zostanie niezwłocznie powiadomiony o zmianie regulaminu. Użytkownik po zapoznaniu się ze zmienionym regulaminem ma możliwość zaakceptowania lub nie zaakceptowania Regulaminu.

19.2. W przypadku zgłoszenia braku akceptacji nowych warunków Regulaminu następuje ograniczenie funkcjonalności konta i/lub zawieszenie konta lub usunięcie konta Użytkownika.

19.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika.

19.4. Wszelkie prawa wynikające z niniejszego Regulaminu będą przysługiwały również następcom prawnym Administratora.

ARTYKUŁ 20. ROZWIĄZANIE UMOWY

20.1. Świadczenie usług w ramach Serwisu ma charakter bezterminowy. Administrator może rozwiązać umowę z Użytkownikiem bez podania przyczyny. W przypadku kiedy Użytkownik był również Sprzedającym i pomimo rozwiązania umowy z Administratorem, Sprzedający ma obowiązek zrealizować złożone temu Sprzedającemu przez Kupujących zamówienia w okresie obowiązywania umowy oferty kupna.

20.2. Umowa może zostać rozwiązana na podstawie decyzji Serwisu w przypadku: łamania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, działania na szkodę Serwisu i/lub Administratora lub jego Użytkowników, innych działań rażąco sprzecznych z aktualną polityką Administratora.

20.3. Ponowne zawarcie umowy następuje na zasadach określonych w Artykule 5. Regulaminu.

20.4. Koniec terminu wypowiedzenia Umowy przypada na dzień kolejny po upłynięciu terminu wypowiedzenia.

ARTYKUŁ 21. KONTAKT I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

21.1. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:
- pisemnej na adres:Galeria-Jutrzenka  ul.Jana Styki 19/1 71-138 Szczecin,
- za pomocą odnośnika "kontakt" dostępnego na stronie Serwisu.
21.2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznejza pomocą odnośnika "kontakt" dostępnego na stronie Serwisu lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Serwisie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

21.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

21.4. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

21.5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do konta danego Użytkownika.

ARTYKUŁ 22. SPORY

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".
Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Użytkownik może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

ARTYKUŁ 23. WAŻNOŚĆ

Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.

ARTYKUŁ 24. ZAŁĄCZNIKI

Regulamin niniejszy zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:
Załącznik 1. Polityka ochrony prywatności.
Załącznik 2. Sposób rozliczenia należności pomiędzy Sprzedającym a Pakamerą Artystyczną.
Załącznik 3. Opłaty i prowizje.
Załącznik 4. Zwroty i reklamacje produktów.
Załącznik 5. Zadatki.
Załącznik 6. Program partnerski.

ZAŁĄCZNIK 1. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

1.1. Firma JUTRZENKA Aleksandra Jutrzenka - Smęt, jako Administrator danych,dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
1.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Administratora.
1.3. Osoby fizyczne nieprowadzące w ramach Serwisu działalności gospodarczej w celu rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, ewentualnie adresu dostawy zamówienia wraz z nazwą kraju, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, numer konta bankowego, nazwy, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w Serwisie oraz hasła. W przypadku rejestracji osoby fizycznej korzystającej z Serwisu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej w celu rejestracji wymaganymi danymi są: nazwa, pod którą podmiot ten zamierza występować w Serwisie oraz hasła, a także : imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, numer konta bankowego, pełną nazwę (firmy) podmiotu rejestrowanego, numer NIP oraz adres jego siedziby wraz z nazwą kraju. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie powyżej wymienioncy danych jest konieczne do zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu.
1.4. Administrator zapewnia Użytkownikom, w szczególności, prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Serwisu, w tym celu obowiązany jest wysłać na adres email Serwisu stosowną wiadomość. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
1.5. Dane podawane przez Użytkownika są zbierane i wykorzystywane do realizacji zamówień, celów księgowych, prezentowania aktualnej oferty Serwisu drogą mailową (w przypadku wyrażenia zgody) oraz do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi Serwisu oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu. Administrator udostępnia dane osobowe Sprzedającym wyłącznie dla celów związanych z realizacją transakcji w postaci wysyłki Towaru. Sprzedającemu udostępniane są wyłącznie takie dane jak: imię i nazwisko Kupującego i/lub nazwa firmy, ulica, numer domu, kod pocztowy, państwo, numer telefonu. Dane te są wówczas przesyłane do innego Użytkownika, który jest Sprzedającym, za pomocą poczty elektronicznej i/lub stosownej informacji na Koncie Sprzedającego.
1.6. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Administratora i za zgodą Użytkownika.
1.7. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Administrator stosuje pliki cookies zgodnie z ARTYKUŁ 2. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU.

ZAŁĄCZNIK 2. SPOSOBY ROZLICZANIA NALEŻNOŚCI POMIĘDZY SPRZEDAJĄCYM A ADMINISTRATOREM

Administrator pobiera należne od Sprzedającego wynagrodzenie za świadczone usługi w formie prowizji z bieżących wpływów za zamówienia składane przez Kupujących. Rozliczenie pomiędzy Administratorem a Sprzedającym zlecane jest jeden raz w miesiącu, do siódmego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek bankowy Sprzedającego, podany przez Sprzedającego na jego Koncie. W przypadku braku podania numeru rachunku bankowego przez Sprzedającego na Koncie, Administrator dokona przelewu należności po uzupełnieniu numeru rachunku bankowego przez Sprzedającego i po otrzymaniu od Sprzedającego wiadomości e-mail o tym informującej. Rozliczeniu podlegają jedynie te sprzedane Towary, które w chwili wykonywania przez Administratora rozliczenia miały podaną przez Sprzedającego datę wysyłki Towaru do klienta. Administrator przyjmuje, że w przypadku braku podanej daty wysyłki Sprzedający nie zrealizował w sposób ostateczny obowiązku wysyłki sprzedanego Towaru. W przypadku kiedy data wysyłki Towaru zostanie uzupełniona przez Sprzedającego po terminie zlecenia przez Administratora rozliczenia, Sprzedający obowiązany jest poinformować Administratora o tym fakcie, a Administrator dokona rozliczenia prowizji od sprzedaży takiego Towaru wraz z rozliczeniem za kolejny miesiąc.

ZAŁĄCZNIK 3. OPŁATY I PROWIZJE

Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników działających w charakterze Kupujących jest bezpłatne. W Serwisie pobierana jest wyłącznie jedna opłata – jako prowizja od ceny sprzedanego Towaru. Wynosi ona do 20% netto, chyba że strony ustalą inaczej odrębną umową sporządzoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Kwota prowizji podlega 23% podatkowi VAT. Wynagrodzenie Serwisu zostaje pobrane z bieżących wpływów, zgodnie z  Załącznikiem 2. Na życzenie Sprzedającego Administrator wystawi fakturę VAT za pobraną prowizję w formacie PDF do pobrania. Warunkiem koniecznym otrzymania faktury przez Sprzedającego jest utrzymywanie wprowadzonych danych firmy, na którą mają być wystawiane faktury, na swoim Koncie. Dane te muszą być prawidłowe i kompletne. Na  fakturze rozliczona zostanie prowizja pobrana przez Serwis z tytułu sprzedaży Towaru przez Sprzedającego tylko wówczas, kiedy w momencie stwierdzenia za niego wpłaty przez Administratora były wprowadzone dane odbiorcy faktury na Koncie Sprzedającego. Faktura wystawiona zostanie do siódmego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

ZAŁĄCZNIK 4. ZWROTY I REKLAMACJE TOWARU

ZWROTY

Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Zwrotowi nie podlega Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W celu wykonania prawa odstąpienia Kupujący musi skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość e-mail informując o fakcie odstąpienia. Następnie po otrzymaniu odpowiedzi od Administratora zawierającej adres Sprzedającego, na którego adres ma zostać dokonany zwrot , Kupujący musi przesłać na własny koszt zwracany Towar (zabezpieczony przed uszkodzeniem). Prawo odstąpienia Kupujący wykonuje poprzez zwrot Towaru Sprzedającemu w stanie nienaruszonym, nie posiadającym śladów użytkowania, wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Wypełniony formularz odstąpienia od umowy do pobrania znajduje się w panelu klienta. Ewentualnie można wypełnić formularz ręcznie (link  formularz odstąpienia od umowy). Administrator w imieniu Sprzedającego zobowiązuje się zwrócić Kupującemu, w przeciągu 14 dni, zapłaconą cenę Towaru i koszt przesyłki(równy najtańszej dostępnej formie dostawy) po otrzymaniu Towaru przez Sprzedającego i uprzednim poinformowaniu Administratora przez Sprzedającego o otrzymanym zwrocie. Zwrot należności odbywa się tym samym kanałem płatności jakim dokonano zapłaty, chyba że Kupujący wspólnie z Administratorem ustalą inną formę. W przypadku uzyskania przez Kupującego jakiegokolwiek rabatu lub bonifikaty wynikającej ze złożenia zamówienia na zwracany Towar, Administrator cofnie rabat lub bonifikatę lub potrąci jego równowartość z sumy do wypłaty Kupującemu przysługującej z tytułu zwrotu Towaru.

REKLAMACJE

Jeżeli po otrzymaniu Towaru Kupujący stwierdzi w nim wady powinien niezwłocznie skontaktować się z Administratorem (wysyłając wiadomość e-mail zawierającą imię i nazwisko Kupującego, nr Towaru, nazwę Towaru i dokładny opis wady). Następnie po otrzymaniu odpowiedzi od Administratora zawierającej adres Sprzedającego, na którego adres ma zostać dokonana wysyłka reklamowanego Towaru , Kupujący musi przesłać reklamowany Towar (zabezpieczony przed uszkodzeniem) wraz z dokładnym opisem wady za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka polecona, priorytetowa). Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Towar wadliwy zostanie przez Sprzedającego naprawiony lub wymieniony na inny. Jeśli naprawa nie będzie możliwa, Administrator w imieniu Sprzedającego zobowiązuje się zwrócić Kupującemu równowartość ceny Towaru (wraz z kosztem wysyłki i kosztem wysyłki zwrotnej do Sprzedającego) lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Towary do wyboru. Zwrot należności odbywa się jako przelew na polskie konto bankowe, z którego został otrzymany przelew, chyba że Kupujący poinformuje wcześniej o innym numerze konta bankowego. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Towaru zamówionego z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Kupującego, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których został wykonany Towar, nie stanowią podstawy do reklamacji Towaru.

USZKODZENIE TOWARU W TRAKCIE TRANSPORTU

W przypadku uszkodzeń przesyłek w transporcie odbiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym e-mailem Administratora.

NIEDOSTARCZENIE TOWARU PRZEZ FIRMĘ SPEDYCYJNĄ

O fakcie wysłania Towaru przez Sprzedającego Kupujący informowany jest wiadomością e-mail oraz po zalogowaniu się na swoje konto w odpowiedniej zakładce. Wszystkie przesyłki realizowane przez Sprzedającego wysyłane są, w przypadku Poczty Polskiej, priorytetem i zgodnie z Regulaminem Poczty Polskiej powinny zostać doręczone do adresata w przeciągu 2 dni roboczych od daty nadania. Jeżeli przesyłka nie dotrze w terminie do Kupującego, Sprzedający zgodnie z Regulaminem Poczty Polskiej po upływie 14 dni od daty nadania może wystąpić z reklamacją. Postępowanie reklamacyjne Poczty Polskiej trwa ok. 21 dni. W tym czasie Kupujący otrzyma od Poczty Polskiej pismo z prośbą o potwierdzenie nieotrzymania przesyłki. Po rozpatrzeniu reklamacji przez Pocztę Polską i otrzymaniu informacji od Sprzedającego, Administrator na podstawie zapisów pisma reklamacyjnego Poczty Polskiej podejmuje decyzję o zwrocie wpłaconej kwoty przez Kupującego w formie przelewu na polskie konto bankowe, z którego został otrzymany przelew, chyba że Kupujący poinformuje wcześniej o innym numerze konta bankowego. Na życzenie Kupującego Sprzedający może podjąć próbę wykonania duplikatu zagubionego przez spedytora Towaru. 

ZAŁĄCZNIK 5. ZADATKI

Sprzedający, który otrzymał od Kupującego zlecenie wykonania Towaru na specjalne zamówienie, może zwrócić się do Kupującego z prośbą o wpłacenie zadatku na poczet wykonanego zlecenia. Zadatek może stanowić dowolny procent wartości Towaru, wg oceny Sprzedającego. Po wykonaniu zlecenia przez Sprzedającego oraz wystawienia Towaru w Serwisie, w celu sfinalizowania transakcji, Kupujący winien wpłacić pozostałą należność powstałą z różnicy pomiędzy ceną Towaru, a wartością wpłaconego wcześniej zadatku.

 

ZAŁĄCZNIK 6. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SERWISU

1.1. Formularz odstąpienia od Umowy Użytkownika z Administratorem znajduje się pod linkiem:

LINK formularz odstąpienia od usług